Durf je opdrachtgever te bevragen over veiligheid

Opdrachtgevers zijn zich nog niet altijd bewust van hun verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid. Daarom heeft de Governance Code Veiligheid in de Bouw samen met het Platform van Centrale Ondernemingsraden Bouw & Bagger (PCOBB), Bouwend Nederland en stichting railAlert voorbeeldvragen opgesteld. Bouw- en infrabedrijven kunnen deze vragen in de aanbestedingsfase aan hun opdrachtgever stellen. De Nederlandse Arbeidsinspectie onderschrijft het initiatief.

Vraag - antwoord - inzicht - bewustzijn?De Nederlandse Arbeidsinspectie concludeert uit diverse ongevalsonderzoeken dat opdrachtgevers hun wettelijke verplichting op het gebied van veiligheid vaak onvoldoende kennen of nakomen met alle mogelijke veiligheidsrisico’s tijdens de uitvoering van dien. De inspectie brengt dit thema preventief bij opdrachtgevers onder de aandacht. Maar ook opdrachtnemers kunnen een bijdrage leveren aan het vergroten van het bewustzijn van hun opdrachtgevers. Bijvoorbeeld door in het aanbestedingstraject hierover gerichte vragen te stellen.

De zes voorbeeldvragen

Vraag 1
Op welke manier heeft u rekening gehouden met de verplichtingen uit artikel 2.26 van het Arbobesluit; welke risico's kunnen als gevolg van het ontwerp of opdracht tijdens de uitvoering ontstaan?

Vraag 2
Welke ontwerpoptimalisaties heeft u onderzocht en eventueel doorgevoerd om een veilige uitvoering mogelijk te maken?

Vraag 3
Op welke manier vergewist u zich vooraf en tijdens het project dat de uitvoerende partijen tijdens de uitvoeringsfase de nodige maatregelen kunnen treffen om het werk veilig uit te voeren?

Vraag 4
Kunt u aangeven welke maatregelen u heeft genomen om specifieke risico's, zoals samenloopgevaren, te voorkomen? En op welke manier deze zijn geïnventariseerd?

Vraag 5
In hoeverre heeft u rekening gehouden met integrale risico's in de omgeving van het project, bijvoorbeeld andere werkzaamheden in de nabijheid?

Vraag 6
Wie is de V&G coördinator van de opdrachtgever? En mogen wij hiermee klankborden over veiligheidsvraagstukken, zodat wij invulling kunnen geven aan onze Arboverplichtingen in overeenstemming met de artikelen 2.31, 2.33 en 2.35 uit het Arbobesluit?

Deze vragen zijn gebaseerd op het toetsingskader van de Arbeidsinspectie.

Meer informatie

Download de zes veiligheidsvragen
Zie ook de bijlage met toelichting

Deze tekst is namens de samenwerkende partijen opgesteld door Christel Peppelenbos, beleidsadviseur veiligheid Bouwend Nederland

Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.